Ved å planlegge for et gitt antall scenarioer er det lettere å senke skuldrene, fordi man vet hva man skal gjøre i de forskjellige scenarioene. Man tenker rett og slett gjennom hvordan de forskjellige scenarioene vil påvirke aktiviteten og økonomien, og lager planer utifra dette.Scenarioplanlegging kan anvendes på prosjekter, enkeltarrangementer eller hele handlings-/aktivitetsplanen.En gitt tid før arrangementet/prosjektet velger man hvilken løsning man går fra ut ifra hvilket scenario samfunnet befinner seg i.Scenarioplanlegging består av tre trinn:

  1. Beskrive scenario
  2. Lage aktivitetsplan
  3. Bevisstgjøring ved hjelp av kritiske spørsmål

1. Beskrive scenario

Man velger selv hvilke scenarioer man vil planlegge for, siden behovene vil være forskjellig fra forening til forening. For noen vil en variasjon i antall som kan møtes, drastisk påvirke aktiviteten dersom det går fra 5 til 10. For andre vil ikke denne endringen ha relevans.Antall relevante scenario dere bør lage vil også variere fra forening til forening. Vi anbefaler å ikke operere med for mange scenarioer, da det kan skape mer forvirring og arbeid enn å fungere som et nyttig verktøy. To eller tre scenarioer bør passe de fleste foreninger.Eksempel på tre ulike scenarioer:

  • Scenario 1 Store begrensninger: Kun grupper under 5 personer kan møtes. 1-2 meter mellom hver person. Det anbefales at man ikke møter andre mennesker om det ikke er strengt nødvendig.
  • Scenario 2 Noen begrensninger: Kun grupper på under 50 personer kan møtes - dersom det skjer i organiserte former. Uformelle grupper kan kun møtes i grupper på 10 personer. 1-2 meter mellom hver person. Fysisk kontakt mellom mennesker skal begrenses.
  • Scenario 3 Få begrensninger: Grupper på 100 personer kan møtes. 1-2 meter mellom hver person.  

2. Lage aktivitets-/handlingsplan

Gå gjennom hver av aktivitetene for å se hvordan de påvirkes av de ulike scenarioene. Legg inn kommentarer dersom noen av scenarioene vil føre til en endring av gjennomføringen eller påvirker aktiviteten på noen måte, selv om det fortsatt kan gjennomføres.I denne fasen bør dere se etter muligheter i hvert scenario - det er lettere å være kreativ nå enn én uke før arrangementet starter. Hvilke nye muligheter finnes det om arrangementet er digitalt? Let etter det som gjør at alle alternativene er helgode alternativer, og ikke en dårlig erstatning. I eksempelplanene vi har laget, har vi kalt dette "wow-faktor". Om dere mangler inspirasjon kan dere hente ideer fra denne artikkelen.Merk at man i en aktivitetsplan kan "hoppe" mellom de forskjellige scenarioene, slik at man ikke følger ett løp slavisk. Det er en dynamisk plan, laget nettopp for at samfunnet endrer seg raskt.