Varsling

Slik varsler du

Du kan varsle via e-post til varsling@sio.no. Andre klagesaker og kundehenvendelser sendes inn via vårt kontaktskjema.Dersom du ønsker å varsle anonymt kan varselet også sendes per post til: SiO, Avd for organisasjon og utvikling, Postboks 94 Blindern, 0314 Oslo. Merk konvolutten «Varsling».

Hva skjer når du varsler?

Hvordan vi følger opp saken avhenger av hva saken gjelder. Hvis du oppgir sensitive opplysninger om deg selv eller andre, behandler vi saken konfidensielt. Alle saksbehandlere har taushetsplikt.

Hvem får vite at du har sagt fra?

Henvendelser til varsling@sio.no mottas og følges opp av Avdeling for organisasjon og utvikling. Aktuelt tjenesteområde vil bli involvert, og formålet er å få saken så godt opplyst som mulig.Vi vil så langt det lar seg gjøre skjerme deg, og vi gjør vårt beste for at du ikke skal oppleve negative konsekvenser av å si fra. Hvis saken din involverer andre personer, kan saksbehandlingen innebære at de får vite at du har sagt fra. SiO skjermer opplysninger som er sensitive og som kan knyttes til deg. Slike opplysninger vil vi altså ikke utlevere.

Hva bør varselet inneholde?

Redegjør for saken og beskriv det du har opplevd. F.eks: Hva skjedde? Hvem var involvert? Hvor og når skjedde det?

Etiske retningslinjer

Generelt

SiO leverer tjenester til studenter ved universitet, høyskoler og fagskoler i Oslo. SiO skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning i samarbeid med studenter og læresteder.

 • SiOs visjon: Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter.
 • SiOs verdier: Nær, målrettet og oppfinnsom.

SiO krever redelighet, ærlighet, integritet og lojalitet i all sin virksomhet.Samhandling mellom SiO, studenter, samarbeids-partnere og næringsliv skal skje på en etisk og tillitvekkende måte. Det skal være åpenhet og ettersporbarhet for å sikre at ansattes habilitet ikke trekkes i tvil.

Personlig opptreden

Alle har et selvstendig ansvar for egne handlinger, og derfor ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk praksis. SiO aksepterer ikke noen form for trakassering, diskriminering eller annen adferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende.Ansatte i SiO skal være imøtekommende, høflige og behandle kollegaer, studenter og andre samarbeids-partnere med respekt og bidra til et godt arbeids-miljø og gode kundeopplevelser.Ledere i SiO skal særlig være seg bevisst at deres adferd danner grunnlaget for den etiske norm og praksis i virksomheten.

Personlige fordeler

Ansatte i SiO skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette innebærer blant annet at ansatte i utgangspunktet ikke bør delta på turer eller sosiale aktiviteter med leverandører eller andre samarbeidspartnere som ikke har et faglig innhold. All deltagelse skal god-kjennes av nærmeste overordnede. Ansatte kan ikke for seg selv eller andre motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse med unntak av mindre gaver som reklameartikler eller julehilsen.

Interessekonflikt

Ansatte skal opptre slik at de i tjenestesammenheng ikke uberettiget tilgodeser noen. SiOs medarbeidere skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå konflikt mellom deres egne personlige og/eller økonomiske interesser og virksomhetens interesser.

Bruk av SiOs eiendeler

Bruk av SiOs maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer. Ansatte har ikke i noe tilfelle adgang til å kjøpe varer gjennom SiO, bestille varer i vedkommende administrasjon til privat bruk eller gjøre privat bruk av SiOs rabatt-ordning med mindre dette er tjenester som SiO tilbyr til ansatte på et generelt grunnlag.

Informasjon

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker skal respekteres og ikke brukes til personlig fordel. All informasjon som gis i forbindelse med SiOs virksomhet skal være korrekt og pålitelig.Vær varsom ved bruk av sosiale medier. Vær bevisst på at private meldinger kan knyttes til din funksjon i SiO.

Brudd på etiske retningslinjer

Opptreden i strid med de etiske retningslinjene vil bli fulgt opp. For den enkelte medarbeider kan det føre til sanksjoner i arbeidsforholdet i form av advarsel, oppsigelse eller avskjed.SiO oppfordrer ansatte, samarbeidspartnere eller andre som er kjent med eller har mistanke om en praksis som ikke er i samsvar med de etiske normene, å ta dette opp med nærmeste leder, dennes overordnede, kontaktperson i SiO, adm. dir. eller i helt spesielle tilfeller, styrets leder (jfr. SiOs varslingsplakat).

Når en er i tvil

Ansatte som er i tvil om tolkningen av disse retningslinjene oppfordres til å spørre nærmeste leder.

Varslingsplakat

Hva er varsling?

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lover, forskrifter, interne regler eller etiske normer. Eksempler på dette kan være mobbing og trakassering, miljøforurens-ing, forhold som skaper fare for liv og helse og økonomisk utroskap.

Varsling er positivt

Varsling er bra for SiO og samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp.

Oppfølging av varsling

Ledelsen tar stilling til hvordan saker som er varslet skal følges opp.

 • Det skal ryddes opp i det som er kritikk- verdig. Varsleren skal ha tilbakemelding om hvordan saken håndteres.
 • Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en forklaring.
 • Ledelsen har også et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for kritikk.
 • Saken det varsles om skal undersøkes, og belyses så godt som mulig. Det skal sikres kontradiksjon.
 • Saken skal behandles konfidensielt og kun de som behandler saken skal ha innsyn.

Vern mot represalier ved varsling

En varsler som opplever gjengjeldelse fra kollega eller leder må si fra til nærmeste leder eller annen overordnet, som straks skal behandle et slikt tilfelle. (Se arbeid-smiljøloven §2 A-4). Andre kan benytte SiOs varslingskanaler.

Hvem varsler du til?

For ansatte:Både saken og situasjonen vil avgjøre hvordan det varsles:

 • Utgangspunktet er at du varsler til nærmeste leder.
 • Hvis nærmeste leder ikke behandler saken eller saken gjelder nærmeste leder, kan du varsle til overordnet.
 • Personalsaker kan varsles til tillitsvalgte.
 • Saker vedrørende arbeidsmiljø kan varsles til verneombud, OU eller AMU.
 • I spesielle tilfeller kan saker varsles til adm. dir eller styrets leder.
 • Du kan også sende e-post til varsling@sio.no

Ekstern varsling:I SiO har vi lagt til rette for å varsle internt. Samtidig har den enkelte alltid rett til å gå til offentlige tilsyn med relevante saker.

For studenter og andre:SiO ønsker å forbedre seg og oppfordrer til varsling av kritikkverdige forhold. Du kan varsle via e-post til varsling@sio.no

Anonymitet og fortrolighet

Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter.

Regelverk

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om varsling i kapittel 2 A. Denne varslings-plakaten skal oppfylle lovens bestemmelser blant annet ved å tilrette-legge slik at ansatte i SiO kan varsle om kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte.