Juvente oslo studentlag årsmøtet

Årsmøtet for juvente oslo studentlag

Juvente Oslo studentlag

Pris: 0 kr

Man. 19. juni

Torggata 1, 0181 Oslo, Norge

Kun for medlemer

Om eventet

*Eng below* 🔥Juvente Oslo Studentlag skal ha årsmøte! Hvorfor komme? 🪂Vi skal drøfte høsten, så du kan få være med å fremme ditt forslag til aktivitet! Om det er noe så gærent som fallskjermhopping eller noe enkelt som en alkoholfri fest, vil vi ha dine ønsker! 🍕Pizza! 🗳Gi oss ris og ros for arbeidet vi har gjort og bli med på å velge hvem som skal fortsette i styret for å gjøre lokallaget enda bedre. 🗣Ta opp din mening og sak, lær mer om Juvente, eller bli med å drøfte hvordan vi kan skape masse moro og glede uten rus. Hvorfor stille til styret? 😊Å arrangere noe som gjør andre glade og som skaper gode minner er en ferdighet man kan ha godt av ellers i livet 🧠Vær kreativ eller utfordre deg selv til å være det 💵Masse penger som du direkte kan si hva vi burde bruke til 👥Bli med å opprettholde et trygt og rusfritt miljø for de som er lei av drikkepress 📝All frivillighet ser bra ut på CVen Praktisk info: Meld deg på: https://forms.office.com/e/G6tBYMBwD8 (Bindende så vi vet hvor mye pizza vi skal ordne) 🛎Ring på 404 på dørklokken når du kommer. Rullestol-vennlig Hvis du har et forslag til eventueltsak, sender du til oss før 12. juni. Dette er et ekstraordinært årsmøte fordi noen i styret skal ut på andre eventyr og vi trenger flere folk for å holde flere aktiviteter! Saksliste 1. Åpning v/ styreleder 2. Konstituering 3. Midlertidig årsmelding 4. Midlertidig regnskap 5. Arbeidsplan høsten 2023 6. Valg 7. Eventuelt 8. Avslutning v/ ny leder Spørsmål: 93999354 ------------------------------------------------------------------ 🔥Juvente Oslo Studentassociation is having our general annual-meeting Why come? 🪂We are planning the autumn, so you can front your best activity-suggestion! It could be something as crazy as parachuting or something simple like an alcohol-free party. We want your wishes! 🍕Pizza! 🗳Give us feedback on our work and decide who gets to continue making our association even better. 🗣Talk about your opinions and themes, learn more about Juvente, or assess how we can create more joy and fun without drugs and alcohol. Why volunteer for the board? 😊To arrange something that make people happy and that creates fond memories, is a skill you can benefit from later in life 🧠Be creative or challenge yourself to be 💵Lots of money you can directly influence what goes to 👥Help maintain a safe and drug free environment for those who are tired of drinking-pressure. 📝Volunteering always looks good on a CV Practical info: Sign up: https://forms.office.com/e/G6tBYMBwD8 (Binding so we know how much pizza we should get) 🛎Call 404 on the dorrbells when you get here. Wheelchair-friendly If you have suggestions for an extra-case, send it to us before June 12th. This is an extraordinary general-meeting because some in the board are going out on adventures and we need more people to hold activities! Agenda 1. Opening w/ boardleader 2. Constitution 3. Temporary year 4. Temporary accounting 5. Workplace for autumn 2023 6. Board-voting 7. Extra? 8. Finish w/ new leader Questions: 93999354

Install this webapp on your iPhone: tap and then Add to home-screen