SiOs samfunnsoppdrag

Vårt samfunnsoppdrag er å levere gode tjenester til alle studenter i Oslo. Tjenestene skal ta hensyn til miljø og klima, sosial bærekraft og samtidig ha studentvennlige priser.

I årene fremover skal SiO 

  • bidra til å bremse klimaendringene og legge til rette for at studentene tar bærekraftige valg 

  • bidra til et økonomisk bærekraftig studentliv med lavprisalternativer og delingsløsninger 

  • etablere infrastruktur mot ensomhet gjennom gode, sosiale møteplasser og nettverk 

Som du kanskje vet har FN satt totalt 17 bærekraftmål. Her er de fire målene vi i SiO har valgt å fokusere på: 

En egen bærekraftsansvarlig

For å vise at SiO mener alvor, har vi ikke bare satt tydelige mål og ambisjoner. Vi har en egen bærekraftansvarlig som skal hjelpe SiO med å nå målene. Har du spørsmål eller innspill? Kontakt gjerne Wenche Dahl, bærekraftansvarlig i SiO wenche.dahl@sio.no 

Wenche Dahl er bærekraftansvarlig i Studentsamskipnaden SiO

Hva har SiO gjort så langt?

Det er særlig innen studentboligbygging, servering av mat og drikke og drift av studentboliger SiO kan gjøre en forskjell for klima og miljø.

Les mer om våre bærekraftprosjekter her  

I 2022 startet vi reisen mot miljøfyrtårnsertifisering av SiO. Vårt hovedkontor, treningssenteret Domus Athletica og boligene våre er allerede sertifisert. Innen 2024 skal hele SiO være miljøfyrtårnsertifisert. 

I forbindelse med Miljøfyrtårn-arbeidet etablerer vi også et klimaregnskap og vår ambisjon er å kutte 50 % i våre utslipp innen 2030 og vi skal være nær netto null i 2050. Så langt viser klimaregnskapet til SiO at det er energi i boligene som utgjør det største fotavtrykket. I 2023 utreder vi hva vi kan gjøre for å både få på plass grønnere energi og flere energiøkonomiseringstiltak som skal bidra til å redusere dette fotavtrykket.

Vi skal jobbe på mange fronter for å være bærekraftig og etter hvert som flere deler av SiO blir Miljøfyrtårnsertifisert vil vi dele flere av våre målsettinger. Frem til nå har vi satt disse konkrete målene for 2023 for de delene av SiO som er sertifisert per nå:

Næring for klima

SiO har inngått avtale med Oslo Kommunes nettverk Næring for klima. Avtalen ble signert i juni 2023.

Foto av SiOs direktør og en kvinne som håndhilser og smiler.

Samarbeid for å nå målene

For å få til gode resultater på bærekraft er SiO avhengig av å jobbe sammen med mange av våre interessenter. De viktigste er våre studenter, ansatte, utdanningsinstitusjonene, nettverk, leverandører og partnere. Vi vil invitere disse inn for å diskutere hvordan vi sammen kan bli bedre.