Når du er student og blir syk

Er du student og blir syk, kan du ha flere rettigheter. Det er imidlertid et omfattende regelverk som gjelder, og som varierer i forhold til situasjonen din. Vi har oppsummert de viktigste reglene i denne artikkelen, og husk at du kan ta kontakt med SiO Rådgivning om det er noe mer du lurer på. 

Sykestipend fra Lånekassen

En søker som blir syk, og av den grunn er minst 50 % studieufør mer enn 14 dager av støtteperioden, kan få støtten omgjort til sykestipend. De første to ukene av en sykdomsperiode er karenstid. Det betyr at hvis for eksempel sykmeldingen gjelder seks uker, kan lån omgjøres til stipend tilsvarende sykmeldingsgraden i fire uker.Sykestipend innvilges bare for perioder som oppstår etter at søknad om lån er kommet inn til Lånekassen. Det kan gjøres unntak hvis du var i støtteberettiget utdanning i semesteret før sykdomsperioden. Søknad om sykestipend sendes etter at sykdomsperioden eller semesteret er avsluttet, men ikke mer enn seks måneder etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet. Sykdommen må dokumenteres av lege eller annen person med rett til å sykmelde. Lån kan omgjøres til sykestipend inntil fire måneder og femten dager per studieår. Dette behøver ikke å være sammenhengende, men for hver ny sykdomsperiode regnes to ukers karenstid. Sykdom hos egne barn under 12 år kan også gi rett til sykestipend. Hvis du ikke har vært syk lenge nok til å få sykestipend, men var syk da du skulle tatt eksamen, bør du sende inn en legeattest som viser det. Du regnes da ikke som forsinket i utdannelsen.

Forhold til andre ytelser

Du kan ikke få sykestipend hvis du har fått arbeidsavklaringspenger fra NAV i den samme perioden du søker sykestipend.

I noen tilfeller kan du få sykestipend fra Lånekassen selv om du får sykepenger fra NAV eller arbeidsgiver. Du kan da få differansen mellom sykepenger og støtten fra Lånekassen som sykestipend. Du må sende inn dokumentasjon fra arbeidsgiver eller NAV som viser hvor mye sykepenger du får sammen med søknaden om sykestipend.

 

Alle bestemmelser vedrørende sykestipend finner du på Lånekassens nettsider.Studenter med nedsatt funksjonsevne/tilleggsstipend 

Studenter som ikke kan jobbe ved siden av studiene grunnet nedsatt funksjonsevne kan få et stipend på kr. 4 280 per måned i tillegg til basisstøtten.Hvis du heller ikke kan ha sommerjobb fordi du har nedsatt funksjonsevne kan du også få støtte i 12 måneder per undervisningsår.

På Lånekassens nettsider finner du Søknad om tilleggsstipend og studielån om sommeren.

Tilleggsstipendet blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue.

Støtte ved forsinkelse

Ved forsinkelse over 60 studiepoeng, vil Lånekassen vanligvis stoppe støtten til studenten har tatt igjen forsinkelsen. Det kan imidlertid gjøres unntak fra dette ved særlige tilfeller som for eksempel ved sykdom eller nedsatt funksjonsevne. 

Skyldes forsinkelsen at læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved læringsstedet ikke er tilpasset ditt nedsatte funksjonsnivå kan du ha rett til å få basislånet utbetalt som stipend. Dette må dokumenteres med en søknad.

Tilrettelegging ved studiestedet

Er du syk eller har nedsatt funksjonsevne, kan du også ha rett til tilrettelegging - i studiet og på eksamen. Henvend deg til kontaktperson ved ditt studiested for mer informasjon og fremgangsmåte for å søke tilrettelegging. Du bør søke tidlig i semesteret og behovet må dokumenteres.

Permisjon fra studiet

Du kan søke permisjon fra studiene, og/eller søke unntak fra studiepoengkravet ved dokumentert sykdom. Ved en del studiesteder/studier kan du også få permisjon for ett semester uten dokumentert sykdom. Ta kontakt med ditt studiested for nærmere informasjon om dette.

Sykepenger fra NAV

Er du sykemeldt fra en deltidsjobb, men likevel klarer å fortsette å studere kan du ha rett på sykepenger fra NAV. Du må da ha vært i arbeid minst fire uker rett før du ble syk. Årsinntekten må være minst kr. 59 310 - som er halvparten av Folketrygdens grunnbeløp (pr. 1.5.2023). Det må sannsynliggjøres at du fortsatt hadde vært i jobb/tatt vakter om du ikke hadde vært syk.

Arbeidsavklaringspenger fra NAV

Studenter kan søke om arbeidsavklaringspenger (AAP) etter regelen om at de har måttet avbryte studiene helt på grunn av sykdom, skade eller lyte, og har behov for aktiv behandling for å kunne gjenoppta studiene. Man må bo og oppholde seg i Norge, og som hovedregel ha vært medlem av Folketrygden fem år før søknad. For nærmere spørsmål om NAV-ytelser ring 55 55 33 33 eller se Nav.no 

Denne informasjonen er ment som et supplement til samtaler ved SiO Rådgivning eller opplysninger gitt fra NAV og Lånekassen. Vi tar sikte på at informasjonen til enhver tid er oppdatert, men tar likevel forbehold om eventuelle endringer i regelverket. Sist oppdatert august 2023.