Hele styrets ansvar

Å skaffe foreningen inntekter er den viktigste oppgaven til et styre. Husk også at det er hele styrets ansvar å sikre inntekskilder, ikke kun økonomiansvarlig.Vårt tips er å bruke et styremøte på å gjennom hvilke inntekter dere har, hvilke inntekter dere trenger og hvor dere kan søke om støtte.

Støtteordninger alle kan søke

Velferdstingets Kulturstyret 

OBS: Kulturstyret oppfordrer dermed alle foreninger som har behov for penger i høst til å sende inn sine søknader senest 16. mai. Grunnet rekordmange søknader og store tildelingsbeløp oppfordrer de til å begynne så tidlig som mulig å finne alternative søknadsordninger.

Velferdstingets Kulturstyre støtter studentforeninger med midler fra studentenes semesteravgift. Foreningene kan søke om enten driftsstøtte for et helt semester, eller prosjektstøtte for enkeltprosjekter. For å søke om økonomisk støtte fra Kulturstyret må foreningen være registrert hos SiO.Når foreningen er registrert får du tilgang på søknadsportalen fra Min side og Mine foreninger. Her kan du finne mer informasjon om Kulturstyret, søknadsfrister og tildelingskriterier.SiO Foreninger tilbyr søknadsveiledning, kontakt oss på foreninger@sio.no for å avtale tid. Det er en søknadsfrist ca én gang i måneden med unntak av sommerferien.

Frifond

Frifond er delt opp i ulike ordninger rettet mot ulike målgrupper; Frifond musikk, Frifond teater og Frifond barn og unge. For å få støtte må gruppen som søker være på minst tre personer og aktiviteten må hovedsakelig foregå i egen kommune.Man kan ikke få støtte til organisert idrettsaktivitet, og minst 1/3 av de som er med på aktiviteten må være under 26 år. Aktiviteten må være gjennomført basert på frivillig innsats. Frifond har ingen søknadsfrist. Du kan søke kontinuerlig.Du finner en beskrivelse av hvordan dere søker samt mer informasjon og søknadsskjemaet her.

Sparebankstiftelsene

Det finnes mange sparebankstiftelser rundt om i landet. De har som samfunnsoppdrag å støtte opp under forskjellige former for frivillighet. For foreninger i Oslo er det spesielt to sparebankstiftelser som kan støtte studentforeninger.Sparebankstiftelsen DNB Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen Kunst og kultur, Nærmiljø idrett og lek, Friluftsliv og naturkunnskap og Kulturminner og historie. Sparebankstiftelsen DNB er opptatt av at støtten skal skape aktivitet, at den skal komme mange til gode og er basert på frivillig innsats.Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om Sparebankstiftelsen DnB.Skandiabankens «Framgang Sammen» S*bankens «Framgang Sammen» støtter ideer og prosjekter som har til formål å gi barn og unge i Norge en god selvfølelse og mulighet til å sosialisere og få nye venner. Prosjekter må fremme likestilling og være uavhengig av religion, kjønn, helse, etnisk bakgrunn eller seksuell orientering.  De er også opptatt av at prosjektene utvikler kunnskaper og ferdigheter på en inkluderende måte.Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om Framgang Sammen.

Støtteordninger ved UiO

UiOs Aktivitetsmidler 

Universitetet i Oslo tildeler årlig 300 000 kroner til sosiale, kulturelle og faglig relaterte studentaktiviteter rettet mot studenter på UiO. Studentorganisasjoner eller uformelle grupper av studenter ved Universitetet i Oslo kan søke om støtte. Alle studentforeninger må være registrert i foreningsdatabasen til SiO. Se UiOs tildelingsreglement.

Slik søker du

Søkere må fylle ut søknadsskjema og sende på epost til foreninger@sio.no Søknadsfrist er to ganger i året: 15. april og 15. oktober. 

Her kan du laste ned søknadsskjemaetStore foreninger som bruker regnskapsprogrammet Visma kan søke om støtte til dette i dette forenklede søknadsskjemaet.

Eksempler på hva du kan du søke til

 • Nye tiltak/arrangementer 
 • Faglige og fagkritiske arrangementer 
 • Arrangementer som går utover vanlig drift 

Det gis ikke støtte til drift eller arrangementer som skjer hvert semester. Har du spørsmål kan du kontakte SiO Foreninger på foreninger@sio.no 

Støtteordninger ved OsloMet

Sosial pakke OsloMet

Har du lyst til å arrangere noe for å skape samhold for deg og dine medstudenter? Da kan du søke om midler til dette nå!

Sosial pakke er en søknadsordning for foreninger, uformelle grupper med studenter eller klasser som ønsker å gjennomføre lavterskel sosiale, kulturelle eller faglige arrangementer. Du kan søke om midler til arrangementer, utstyr eller til andre ting du tenker kan bidra til samhold blant studentene på OsloMet. Vi deler ut totalt 100 000 kroner i løpet av året og du kan søke om opptil 20 000 kroner.  Du kan søke i perioden fra januar til mai. Ordningen gjelder så lenge det er midler igjen og søknadene vil behandles fortløpende.

Eksempler på hva du kan søke om midler til:

 • Julebord, sommeravslutning eller andre samlinger for å skape sosial tilhørighet
 • Utstyr eller inventar til foreningslokalet / grupperom / lesesal
 • Faglige samlinger eller utflukter.

Midlene skal ikke brukes til å dekke kostnader til alkohol, honorar til foreningens medlemmer eller studentgrupper.

Søknadsskjema

Du kan søke om midler gjennom å fylle ut nettskjema  https://nettskjema.no/a/316798. Du får svar på søknaden innen 3 uker.

Tildelingskomite

Midlene deles ut av en tildelingskomite bestående av:

 • Studentlivskoordinator ved OsloMet
 • Representant oppnevnt av Studentparlamentet ved OsloMet

Merk at tildelingskomiteen vil kunne ta skjønnsmessige vurderinger for å sikre at tiltaket treffer bredt nok, at nytten av prosjektet speiler hensikten med tildelingen og at tiltaket er realiserbart.

Klage

Dersom du er uenig i tildelingskomiteens behandling av søknad kan du klage på avgjørelsen. Skriftlig klage sendes til heddaeli@oslomet.no senest tre uker etter at du har fått svar på søknaden Tildelingskomiteen behandler klager fortløpende.

Spørsmål

Har du spørsmål kan du kontakte Studentlivskoordinator på heddaeli@oslomet.no

Andre inntektskilder

Sponsorater

Mange studentforeninger inngår sponsoravtaler med eksterne aktører. Ofte er dette potensielle arbeidsgivere som ønsker en rekrutteringskanal mot attraktive studenter. Ved å inngå et slikt samarbeid kan studentforeningene få inn viktig støtte og samtidig sette sine studenter i kontakt med en potensiell fremtidig arbeidsgiver. Vinn-vinn!Studentforeninger kan også profilere lokale bedrifter som ønsker å nå bedre ut til studenter og på denne måten tilby plass på sitt markedsmateriell mot en finansiell støtte. De beste sponsoravtalene er ofte de som strekker seg over lengre tid og som kan fornyes.Sponsorer kan også bidra med mer enn penger. Får du utstyr eller varer i spons som du ellers måtte kjøpt inn, er dette også svært verdifullt. Det kan ofte være lettere for sponsoren å bidra på denne måten, enn med utbetaling av penger.

Oppdrag for lærestedene 

Lærestedene har ofte oppdrag som enten outsources til eksterne aktører eller til enkeltstudenter. Dette kan være hjelp til markedsføring på utdanningsmesser, eller hjelp under semesterstart og på Åpen Dag. Disse oppdragene bør dere forsøke å kapre.Det som er bra med å gjøre oppdrag for lærestedet er at lærestedet da bruker pengene sine to ganger. Først blir oppdraget gjennomført, deretter vil foreningen bruke støtten på å skape et enda bedre studentmiljø. Dette er et argument som er gull verdt i forhandlinger med lærestedet.Et tips kan være å ta kontakt med  kommunikasjonsavdelingen på lærestedet eller på fakultetet for å høre om de bruker studenter i markedsføringen sin for eksempel på messer og liknende.

Lokale støtteordninger 

Det finnes stort sett tilgjengelige midler rundt om på fakultet- og instituttnivå. Sett deg inn i hva instituttet eller fakultetet er opptatt av, og lag prosjekter som de kan stille seg bak. Ofte er de opptatt av rekruttering, faglige arrangement, lokalt miljø og en integrering av karrieremuligheter og alumniordninger.Forsøk å få tak i en kontaktperson på institutt- eller fakultetsnivå, bygg en god relasjon og forsøk å komme frem til en ordning som gir dere forutsigbar støtte over lengre tid.

Studentdemokrati

Ofte har ditt lokale studentdemokrati midler som kan viderefordeles til studentforeninger. Ta kontakt med leder eller læringsmiljøansvarlig for å se om de kan støtte opp under prosjektet deres.

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid kan være en god inntektskilde for studentforeninger. Klassisk dugnadsarbeid er salgsoppdrag, varetelling, snømåking, etc. Det finnes også mange produksjonsselskaper innen film og TV som kontinuerlig søker statister eller publikum. Det kan gi gode penger dersom dere klarer å stille en gruppe.Det finnes flere facebook-grupper der statistoppdrag utlyses. «Castingformidleren Norge» er en slik gruppe. Nettsider for videresalg av produkter: 

Egne inntektskilder 

Mange studentforeninger har gode muligheter for å tjene egne penger. Fordelen med å tjene egne penger til foreningen er at dere kan bruke dem akkurat slik dere selv vil. Dermed står dere friere til å gjøre som dere selv ønsker. 

 • Medlemskontigent er et fast beløp som foreningens medlemmer må bidra med. 
 • Vaffelsalg, lotteri og andre lavterskeltilbud på campus. 
 • Billettinntekter på egne arrangementer. 
 • Salg av tjenester. Eksempelvis kan en fotoforening ta betalt for å ta LinkedIn-portetter for studenter.