SiO har avholdt arkitekturkonkurranse for Sognsveien 102.

Familieboligene som i dag er på Nordberg studentby i Sognsveien 102 har et behov for en betydelig opprusting for å kunne framstå som et tidsmessig tilbud for barnefamilier. SiO er i full gang med revitaliseringen av Kringsjå studentby, hvor neste byggetrinnet innehar nye familieboliger, med marka, to barnehager og en barneskole som nærmeste nabo. Dette åpner for en fortetting og fornying av dagens boligmasse.

SiO har avholdt en arkitekturkonkurranse for Sognsveien 102. Vinnerforslaget fra A-lab lykkes særlig i å kombinere god utnyttelse av tomten, og samtidig spille godt sammen med topografi og vegetasjon. Forslaget harmonerer godt med småhusbebyggelsen i området ved siden av og bevarer de fleste trærne på tomten fordi hovedvekten av bebyggelsen er plassert der eksisterende bebyggelse ligger. Bebyggelsen henvender seg tydelig til omgivelsene med en offentlig adkomstplass/torg, samtidig som det er en mer privatisert og rolig studenthage med mulighet for gode ute- og oppholdsareal for beboerne.

Det ble i desember 2017 sendt forespørsel til Plan- og bygningsetaten om forhåndskonferanse. Neste steg i prosessen er å utarbeide et planforslag.

Det ble avholdt et nabomøte i SiOs lokaler den 21. august 2018. 
Referat kan du finne her. 

Her kan saken følges på Plan- og bygningsetatens nettsider.

Illustrasjon: A-lab